Köpvillkor

Kemikalieskatt på elektronik från 1 juli 2017

Kemikalieskatt på elektronik från 1 juli 2017 Den 1 juli träder en ny skatt på kemikalier i kraf, den omfattas bland annat av bärbara datorer, stationära datorer, All-in-One-datorer, surfplattor, trådlös nätverksutrustning, skärmar och mobiltelefoner. Skatten baseras på produktens nettovikt, exklusive förpackning, och är inte kopplad till mängden kemikalier per produkt. För mer information klicka HÄR

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från och med oktober 2015 och ersätter tidigare av B2B IT-PARTNER publicerade försäljningsvillkor. B2B IT-PARTNER förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa allmänna villkor, priser och övrig information på B2B IT-PARTNERS webbplats utan föregående avisering. Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning mellan B2B IT-PARTNER AB, org.nr 556593-0996, Box 1028, 171 21 Solna (”B2B IT-PARTNER”) och företagskund (”Kunden”) vid köp av produkter via B2B IT-PARTNERS webbplats. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av avtalet mellan Kunden och B2B IT-PARTNER som tecknats avseende sådant köp av produkter (”Avtalet”).Genom att genomföra ett köp hos B2B IT-PARTNER via B2B IT-PARTNERS webbplats accepterar Kunden dessa allmänna villkor.

2. Priser, avgifter och fakturering

De produkter som presenteras på B2B IT-PARTNERS webbplats utgör B2B IT-PARTNERS ordinarie sortiment. Priserna på webbplatsen är angivna i svenska kronor, exklusive moms och fraktkostnader. Priserna uppdateras i realtid. Kunden ska betala det pris och de eventuella avgifter som gäller vid beställningstidpunkten eller som i övrigt uttryckligen framgår av Avtalet. Om Kund är ett börsnoterat företag, statlig myndighet, kommun eller landsting ska betalning ske i efterskott mot faktura med en betalningstid om 30 dagar från fakturadatumet. För övriga kunder ska betalning, efter genomförd godkänd kreditprövning, ske mot faktura som förfaller till betalning tio dagar från fakturadatumet. Vid ej godkänd kreditprövning ska betalning ske genom förskottsbetalning och B2B IT-PARTNER ska ha rätt att neka sådan försäljning fram till dess att förskottsbetalning skett.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Är Kund i dröjsmål med betalning har B2B IT-PARTNER rätt att, efter skriftlig underrättelse därom till Kund, hålla inne leverans eller del av leverans till dess Kund erlagt fullständig betalning. Är Kund i dröjsmål med betalning i mer än 30 dagar efter det att B2B IT-PARTNER uppmanat Kunden att betala förfallet belopp, får B2B IT-PARTNER efter skriftlig underrättelse därom till Kunden häva Avtalet helt eller delvis avseende vid tidpunkten beställda men icke levererade produkter. Produkterna förblir B2B IT-PARTNERS egendom till dess full betalning erlagts. För ej utlösta paket debiteras en avgift om 250 kr exklusive moms.

3. Fraktkostnad

Frakt tillkommer på varje order med en grundkostnad som anges på B2B IT-PARTNERS webbplats. Uppgifter om kostnad för skrymmande eller tunga leveranser, expressbud och postförskottsförsändelse tillkommer.

4. Leverans och leveransförsening

Leverans sker av genom B2B IT-PARTNER anlitad transportör eller budfirma. Leveransvillkor är DAP INCOTERMS 2020 till Kundens angivna leveransadress eller annan överenskommen adress. Såvida inte annat överenskommits levereras beställda produkter till Kundens leveransadress. Om Kundens leveransadress är en postbox eller ett postboxnummer eller om leverans direkt till Kundens leveransadress av annan anledning inte är möjlig levereras varan till postens utlämningsställe som då ska utgöra leveransadress. Leveransdag är den dag då beställda produkter levererats till Kundens leveransadress (”Leveransdag”). Vid försenad leverans med mer än 30 dagar har Kunden rätt att genom skriftligt meddelande till B2B IT-PARTNER häva köpet om sådan försening orsakats av B2B IT-PARTNER. B2B IT-PARTNER ska inte ha något ansvar för försening som orsakats av Kunden.

5. Returrätt

Med returrätt avses en rätt för Kunden att i enlighet med vad som anges i denna punkt returnera en produkt som ingår i B2B IT-PARTNERS ordinarie lager-sortiment utan att fel i produkt föreligger. Returrätt gäller när följande villkor är uppfyllda: a) Kunden ska inom tio arbetsdagar från Leveransdagen informera B2B IT-PARTNER om att Kunden önskar returnera produkt; b) produkten ska returneras i obruten originalförpackning och vara väl förpackad i ytteremballage. Den ska även returneras i oanvänt skick med samtliga komponenter och tillbehör intakta samt fri från smuts, märkning och skador; och c) B2B IT-PARTNER har godkänt sådan retur. När returförfrågan godkänts av B2B IT-PARTNER erhåller Kunden ett returnummer som produkten ska märkas med och returneras i originalförpackningen med alla tillbehör inom fem arbetsdagar från det att godkännandet erhölls. Kostnader för returfrakt och eventuella returavgifter ska betalas av Kunden. Om produkten vid mottagande av B2B IT-PARTNER godkänns för retur av B2B IT-PARTNER sker kreditering till det lägsta av dagspris och fakturerat pris. Ofullständig eller felaktig retur återsändes till Kunden på Kundens bekostnad. Risken för returnerade produkter övergår till B2B IT-PARTNER när produkterna mottagits av B2B IT-PARTNER.

6. Ansvar för fel och reklamation

En produkt är felaktig om den avviker från vad som uppges om produktens egenskaper på B2B IT-PARTNERS webbplats eller i annan skriftlig information från B2B IT-PARTNER avseende produkten. En produkt anses dock inte felaktig om avvikelserna inte påverkar varans avsedda användning eller det enbart utgör en mindre olägenhet för Kunden. Kunden ska vid mottagandet av produkterna kontrollera dessa. Vid fel i produkt som går att upptäcka vid leverans ska Kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till B2B IT-PARTNER, dock senast 10 dagar från Leveransdag. Om B2B IT-PARTNER godkänner felet erhåller Kunden ett ärendenummer som varan ska märkas med och Kunden ska därefter returnera varan i enlighet med vad som anges ovan i punkten 5. För det fall fel i produkt uppkommer vid en senare tidpunkt ska reklamation göras senast 10 arbetsdagar efter det att felet upptäcktes eller då felet borde ha upptäckts, dock i alla fall senast 12 månader efter Leveransdagen. Om reklamation inte har skett inom angiven tid har Kunden inte rätt att göra felpåföljd gällande. Med undantag för vad som angetts ovan avseende fel i denna punkt 6, ska reklamation p.g.a. saknad produkt i leverans eller annan brist i fråga om typ eller mängd göras till B2B IT-PARTNER senast inom 5 arbetsdagar från Leveransdagen. Ofullständig eller felaktig reklamation återsändes till Kund på Kunds egen bekostnad. Eventuella transportskador p.g.a. bristfällig emballering vid Kunds retur debiteras Kund. Om produkten vid mottagande hos B2B IT-PARTNER godkänns för reklamation av B2B IT-PARTNER ansvarar B2B IT-PARTNER för fel i produkt enbart i enlighet med respektive tillverkares felansvar. Föreligger fel åtar sig B2B IT-PARTNER att, efter eget val med ovan begränsning, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. B2B IT-PARTNERS ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och Kunden kan inte rikta några andra anspråk mot B2B IT-PARTNER med anledning av felet.

7. Kontakt

I samtliga ärenden rörande leverans, returförfrågningar, reklamation, garantier och dylikt ska Kund kontakta B2B IT-PARTNER per telefon eller e-post (adresser anges på webbplatsen). Vid alla kontakter bör order- och fakturanummer samt ev. orsak för reklamation uppges.

8. Dokumentation och installation

Vid leverans av produkt ingår sedvanlig användardokumentation i form av handböcker eller andra anvisningar. Sådan användardokumentation är avfattad på svenska eller engelska. Såvida inte annat överenskommits utför och ansvarar Kund själv för installation av beställda produkter.

9. Programvara

När programvara ingår i leverans är Kunden skyldig att iaktta de licensvillkor som gäller för denna. Licensvillkor finns förpackade med varan vid leverans och det åligger Kunden att kontrollera dessa vid leverans. Om Kunden inte vill acceptera villkoren för respektive programvara ska Kunden utnyttja sin returrätt enligt punkt 5 ovan. Om Kunden inte utnyttjar denna rätt ska Kunden anses ha accepterat respektive licensvillkor och ska anses vara bunden av dessa. B2B IT-PARTNER ska inte ha något ansvar för programvarans säkerhet eller funktion utan Kunden får istället vända sig mot licensgivaren med eventuella krav avseende eventuella brister i programvaran.

10. Exportbegränsning

Vissa produkter i B2B IT-PARTNERS sortiment är av sådant slag att begränsningar i rätten att exportera dem vidare kan föreligga. Det åligger Kunden att i aktuella fall hålla sig underrättad om och följa de vid var tid gällande exportreglerna. Kunden ska hålla B2B IT-PARTNER skadeslös vid brott mot denna punkt 10.

11. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

12. Personuppgifter

B2B IT-PARTNER kommer i anslutning till Kundens beställningar av produkter att behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner. B2B IT-PARTNER är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Kund lämnar till B2B IT-PARTNER. Uppgifterna sparas i syfte att fullgöra åtaganden gentemot Kund samt i marknadsföringssyfte. Kunden bekräftar att Kunden har informerat berörda kontaktpersoner hos Kunden om B2B IT-PARTNERS behandling av deras personuppgifter och inhämtat erforderligt samtycke till sådan behandling.

13. Ansvarsbegränsning

B2B IT-PARTNERS ansvar gentemot Kunden för sak- och personskador orsakade av levererade produkter ska per skadetillfälle vara begränsat till fem prisbasbelopp; och per kalenderår tio prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det vid tillfället för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För övriga skador ska följande gälla. B2B IT-PARTNER ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, minskad försäljning eller intäkter, hinder för att fullgöra åtaganden gentemot tredje man, eller minskad nytta av avtalet. B2B IT-PARTNER ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av omöjlighet eller svårigheter att använda produkterna eller information eller för förlust av data. B2B IT-PARTNERS skadeståndsansvar för skada, förlust, och skadeslöshetsförbindelse eller belopp som annars måste erläggas till kund som orsakats av eller i anslutning till B2B IT-PARTNERS utförande av sina åtaganden, eller sådan underlåtenhet, oavsett om det orsakats under detta avtal eller på utomkontraktuell grund, är begränsat till kontraktsvärdet för den beställda produkt som gav upphov till anspråket.

14. Överlåtelse av Avtalet

B2B IT-PARTNER får utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet. I övrigt får Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter inte överlåtas utan motpartens godkännande.

15. Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

16. Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Ändringar och tillägg till detta Avtal får endast åberopas mot part under förutsättning att denne skriftligen godkänt sådan ändring eller tillägg.

17. Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist rörande tolkning och tillämpning av Avtalet ska exklusivt avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.